11/09/2010

NEXT POST
นมัสการหลวงพ่อโสธรสถานที่ท่องเที่ยวงานเทศกาลจ้า แนะนำยังไงก็ไม่หมดเลยสถานที่ท่องเที่ยวไทยเนี่ยมมีเยอะแยะเดี๋ยวตรงนี้จัดงานตรงโน้นมีเทศกาลงานบุญ โอ้วเยอะไปหมด อิอิ แต่บล็อกสถานที่ท่องเที่ยวก็ยังไม่ท้อขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวงาม ๆ ในไทยต่อไป โย่ว สถานที่ท่องเที่ยวงานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อโสธร หลวง พ่อโสธร เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง มีอภินิหาร มีประชาชน พุทธบริษัทและเทศพากันหลั่งไหลไปนมัสการทุกวันไม่ขาด ถ้าเป็นวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดอื่นๆ ประชาชนยิ่งพากันไปมากกว่าวันธรรมดายิ่งในวันเทศกาลด้วยแล้ว ประชาชนพากันหลั่งไหลไปนับจำนวนแสน งานปีของหลวงพ่อโสธรนั้นมีปีละ 3 ครั้ง ตามลำดับ ดังนี้ 1. ครั้งแรก งานวันเกิดหลวงพ่อโสธร คือ กลางเดือน 5 มีงาน 3 วัน 3 คืน 2. ครั้งที่ 2 งานกลางเดือน 12 มีงาน 5 วัน 5 คืน 3. ครั้งที่ 3 งานตรุษจีน มี...
PREVIOUS POST
สถานที่ท่องเที่ยววััััััดสนาััััััมชััััััืืืย สถานที่ท่องเที่ยววัััดสนาััมชััยตั้ังอยู่ัตำัับลสนาััมชัััย อำัเััภอเัมืััองสุพรรณบุรีัั เััดิััมเััป็ันวััดร้าัังจาัักพงศาัััวดาััรเััหนืััอกล่าััวถึง พระัเัจ้ากาัแััต ใัััห้มอญน้ััอยออกไัปสร้ัาังวััด สนาัมชััย เมื่อปีั พ.ศ. 1706 มีัซากเจดีย์ ประธานขนาดใัหญ่ 1 องค์ พร้ัอมซาก บริัวาัรสถานประกอบด้ัวย อุโับสถอยู่ทาง ทิัศตะวัันออก เจดีัย์ประัธาันอยู่ักลางและ ซาักวิหาัรทาังทิัศตะัวัันตกเชื่ัอมต่อกัน โัดย ตลอด มีกำแัหงแัก้วราัยรอบ รวมทั้ังเัจดีัย์ บริัวาัร ทรงสัััณฐาัันเััััป็นเััจดีย์ 16 เหลี่ยม ได้มีการสร้างและซ่อมแซมถึง 3 สมัย ตั้งแต่ ทวารวดี อู่ทอง และอยุธยาลักษณะพิเศษของ เจดีย์ภายในมีคูหาบรรจุอัฐิธาััตุอยู่เัป็นจำนวน มาก เข้าใจว่าเป็นอัฐิทหารใน สงครามใด คราััััวหนึ่ัง เััจดีััย์นี้จึงได้ชื่อว่า “เัจดีย์ทหาร นิรนาััม” ปัััจจุบััันองค์เััจดีััย์แััละับริัวาััรสถาน ไัด้รััับกาััรบูรณะจากกรมศิััลปาัักร แล้วอาณาััั บริเัััััวณขุดร่องน้ำัั โััดยรอบมีััพระััภิัักษุจาก จััังหวัััดต่าัังๆ เข้าััมาััตั้ัังสำัันััักสงฆ์ัแััละก่อ สร้าัังถาัััวรวัตถุขึ้นในบริเวณใกล้โัับราณสถาัันนั้ััน...