11/10/2010

NEXT POST
สถานที่ท่องเที่ยวอุุุุทยาุุุนแุุุห่้้้งชาุุุติแุุุก่งเุุุจ็ดแุุุคว แุุนะุุนำุุสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาุุมอีกแุุห่งสถานที่ท่องเที่ยวนี้้้คืออุุุทยาุุุนแุุห่งชาุุติแุุก่งเุุจ็ดแุุคว สถาุุนที่ท่่่่องเ่่่ที่ยวอุทยา่่่นแ่่่ห่งชา่่ติแ่่ก่งเจ็ดแ่่ควครอบคลุุุมพื้นที่ป่าุเุุขาุใุุนเขต 4 อำเุุภอของพิษณุโุุลก คือ วััังทอง วัดโัุบสถ์ นครไัุทย และชาติตระการ เััป็นแััหล่งต้นน้ำหลาััยสายที่ไุุหลลงสู่ลำน้ำแััควน้อย แััหล่งท่องเุุที่ยวที่น่าสนใัุจใันเขตอุทยานฯ คือ น้ำััตกแก่งเจ็ดแัคว อันเป็นที่รวมของธาััรน้ำสาััยย่อยๆ จำัันวน 7 สาย กาััรเดินทาัังจาัักพิษณุโััลก ใช้เส้นทางพิษณุโััลก - หล่มสัก 6 กิโััลเัมตร แัยกซ้ายไัปอำเัภอวัดโับสถ์ (ทาัังหลวงหมายเััลข 11) ประัมาัณ 25 กิโััลเมตร ก่ัุอนขึ้นสะุัพานข้าุัมแุัม่น้ำแัุควน้อย มีทางแุัยกขวาุัไปบ้านนาุัขาุัมอีก 15 กิโลเมตร เัุดินทางต่อไปอีก 9 กิโลเมตรถึงอุทยาุันฯ (เัุส้นทางบางุัช่วงเุัป็นทาุังลูกรัง) เครดิตภาพ dnp.go.th บทควุัาุัมที่เุักี่ยวข้อง สถานที่ท่องเที่ยว
PREVIOUS POST
สถานที่ท่องเที่ยวน้ำืืตกเืืืก้ืืืาืืืืืชั้ืืืืืืืน สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกเก้าชั้น หรือ เก้ัีาโจน (เก้ัีัีากระโจน) ตั้ัีงอยู่ัีที่ัีบ้ัีานห้ัีวยผาก หมู่ัี 7 ตำบลผาผึ้ัีง เลยจากธารน้ำร้อนบ่อคลึัีงไปประมาณ 1 กิโลเมตร เป็ัีนน้ำตกขนาดกลาง มีัีความสูง 9 ชั้ัีน ตกจากหน้ัีาผาสูงกลางหุบเขา มีน้ำตลอดปีัีัีปริัีมาณน้ำจะมากในชั้ัีนบน ๆ หินบริัีเวณน้ำตกเป็นหิัีันแกรนิต แต่เดิัีัีมน้ำตกนี้รู้จักกันเฉพาะในกลุ่มชาวกะเหรี่ยง ต่อมาบริษัทต่างชาติเข้ามารับสัมปทานเหมืองแร่เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2484 ต่อมาเมื่อหมดสััีัีมปทาน ทางอำเภอและกลุ่มองค์กรท้องถิ่นจึงได้เข้ามาดูแลพื้ัีนที่ัี การเดิัีันไปชมน้ำตก จากลานจอดรถเดิัีันเท้าต่อไปอีัีัีกประมาณ 500 เมตร จะถึัีัีงบริเวณน้ำตกชั้ัีันล่าง ซึ่งสามารถเดินเท้าขึ้นไปถึัีงชั้ัีนสุดท้ัีัายได้ัีระยะทางประมาณ 2 กิัีัโลเมตร ใช้ัีเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ค่าเข้าัีัีัชม รถยนต์ รถตู้ รถปิัีกอั๊พ คััีัีันละ 30 บาท รถบััีส 100 บาท บทควาััมที่เัักี่ัยวข้ััอง สถานที่ท่องเที่ยว