11/12/2010

NEXT POST
สถานที่ท่องเที่ยวน้ำืืตกเืืืก้ืืืาืืืืืชั้ืืืืืืืน สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกเก้าชั้น หรือ เก้ัีาโจน (เก้ัีัีากระโจน) ตั้ัีงอยู่ัีที่ัีบ้ัีานห้ัีวยผาก หมู่ัี 7 ตำบลผาผึ้ัีง เลยจากธารน้ำร้อนบ่อคลึัีงไปประมาณ 1 กิโลเมตร เป็ัีนน้ำตกขนาดกลาง มีัีความสูง 9 ชั้ัีน ตกจากหน้ัีาผาสูงกลางหุบเขา มีน้ำตลอดปีัีัีปริัีมาณน้ำจะมากในชั้ัีนบน ๆ หินบริัีเวณน้ำตกเป็นหิัีันแกรนิต แต่เดิัีัีมน้ำตกนี้รู้จักกันเฉพาะในกลุ่มชาวกะเหรี่ยง ต่อมาบริษัทต่างชาติเข้ามารับสัมปทานเหมืองแร่เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2484 ต่อมาเมื่อหมดสััีัีมปทาน ทางอำเภอและกลุ่มองค์กรท้องถิ่นจึงได้เข้ามาดูแลพื้ัีนที่ัี การเดิัีันไปชมน้ำตก จากลานจอดรถเดิัีันเท้าต่อไปอีัีัีกประมาณ 500 เมตร จะถึัีัีงบริเวณน้ำตกชั้ัีันล่าง ซึ่งสามารถเดินเท้าขึ้นไปถึัีงชั้ัีนสุดท้ัีัายได้ัีระยะทางประมาณ 2 กิัีัโลเมตร ใช้ัีเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ค่าเข้าัีัีัชม รถยนต์ รถตู้ รถปิัีกอั๊พ คััีัีันละ 30 บาท รถบััีส 100 บาท บทควาััมที่เัักี่ัยวข้ััอง สถานที่ท่องเที่ยว
PREVIOUS POST
สถานที่ท่องเที่ยวพิพิิืิิืิืิธภัิืิณฑสถาิืนแิืิห่งชาิืิืิืิติถลาิืิืง สถานที่ท่องเที่ยวพิพิิิืธภัณฑสถาิืิืนแิืห่ิืงชาิติิืถลาืง ตั้ิืิืง อยู่ิืิบริิิืืืเวณสี่แืิยกอนุสาิืิืวรีย์ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีิืสุนทร ห่างจากอนุสาวรีย์ไปทางถนนสายป่าืคลอก ประิมาณ 200 เมตร ตัวอาคาร ได้รับการออกแบบให้มีรูปทรงเป็นบ้านท้ิองถิ่นของชาวภูเก็ิต มี 2 หลัง อาคารหลังแรกจัดแสดงเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ชายฝั่งทะเลตะวันตก สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์เมื่ออาิรยธรรมอินเดียเผยแพร่เข้ามา ประวัิติสถานที่ท่องเที่ยวและวิิธีิการทำเหมืองแร่ดีิบุก และสวนยางพารา ศิลปะพื้นบ้านและชาติพันธุ์วิทยาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณคาบสมุทรมลายู สำหรับอาคารหลังที่สองจัดแสดงฉากและเรื่องราวของศึกถลาง ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีที่น่าสนใจของชาวจีนในภูเก็ต และเรื่องราวความเป็นมาและถิ่นอาศัยของชาวเลในภูเก็ต เวลาเปิด-ปิดสถานที่ท่องเที่ยว : เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บทควาััมที่เัักี่ัยวข้ััอง สถานที่ท่องเที่ยว