11/06/2010

NEXT POST
สถานที่ท่องเที่ยววัดปราสาท สถานที่ท่องเที่ยววัดปราสาทตั้งอยู่บนถนนอินทวโรรส ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองใกล้กับวัดพระสิงห์ เป็นวัดที่มีความเป็นมาทางประวัติสาสตร์อย่างยาวนาน และเป็นวัดที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม โดยหลวงพ่อพระประธานแห่งวัดปราสาทนั้นเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยสี ขาว ที่มีพระพักตร์อิ่มเอิบน่าเลื่อมใสศรัทธา นับเป็นพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่กับวัดแห่งนี้มานานหลายสมัย ประดิษฐานอยู่ในซุ้มปราสาทแบบล้านนาโบราณ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนท้ายพระวิหาร มีประตูซุ้มโขงเชื่อมเข้าสู่องค์ปราสาทลักษณะคล้ายกับเจดีย์หรือที่เรียกว่า กู่พระเจ้า อยูติดกับหลังพระวิหารอันหาชมได้ยากยิ่ง เชื่อกันว่าองค์พระประธานนี้มีความเก่าแก่ เพราะสร้างขึ้นมาในคราวเดียวกับการสร้างพระวิหาร หากใครได้เข้ามาสักการะ ขอพรจากองค์พระประธานในซุ้มปราสาทแห่งนี้ จะรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์และความเงียบสงบราวกับมีมนต์ขลัง ตามหลักฐานที่ปรากฎในหลักศิลาจารึกของวัดตะโปธารามได้จารึกไว้ว่า วัดปราสาทมีมาตั้งแต่ครั้งที่อาณาจักรล้านนาเจริญรุ่งเรืองเมื่อปี พ.ศ. 2035 ในสมัยที่พระยายอดเชียงรายนั้นครองเมืองเชียงใหม่ ด้วยเหตุที่วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตที่ประทับของเจ้านายและฝ่ายขุนนาง ทำให้ได้รับการทำนุบำรุงสืบต่อกันมา แม้กระทั่งในสมัยที่เชียงใหม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่านั้น พระยาหลวงแสนคำก็ยังได้หล่อพระเจ้าหมื่นทอง พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยถวายไว้ที่วัดปราสาทในปี พ.ศ 2133 และได้จารึกข้อความไว้ที่ฐานพระองค์นี้ด้วย สถานที่ท่องเที่ยววัดปราสาทมีความโดดเด่นและทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม พระวิหารซึ่งมีลักษณะแบบล้านนาดั้งเดิมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี มีโครงสร้างแบบม้าต่างไหม คือลักษณะหลังคาและไม้ขื่นคานมี่ลดหลั่นกันขึ้นไปเหมือนต่างบนหลังม้าสำหรับ บรรทุกสิ่งของ มีบันไดนาคนำขึ้นสู่ตัวอาคารด้านหน้าวิหารมีลวดลายปูนปั้นประดับกระจกสี อย่างวิจิตร ภายในพระวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังลายคำบนพื้นรักสีแดงอย่างล้านนา ว่าด้วยเรื่องพระพุทธประวัติ และซุ้มปราสาทที่ประดิษฐานพระประธานซึ่งหลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในปัจจุบัน จึงนับว่าเป็นวัดที่สำคัญทางพุทธศาสนา ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังสืบไป บทความที่เกี่ยวข้อง สถานที่ท่องเที่ยว
PREVIOUS POST
สถานที่ท่องเที่ยวอุุุุทยาุุุนแุุุห่้้้งชาุุุติแุุุก่งเุุุจ็ดแุุุคว แุุนะุุนำุุสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาุุมอีกแุุห่งสถานที่ท่องเที่ยวนี้้้คืออุุุทยาุุุนแุุห่งชาุุติแุุก่งเุุจ็ดแุุคว สถาุุนที่ท่่่่องเ่่่ที่ยวอุทยา่่่นแ่่่ห่งชา่่ติแ่่ก่งเจ็ดแ่่ควครอบคลุุุมพื้นที่ป่าุเุุขาุใุุนเขต 4 อำเุุภอของพิษณุโุุลก คือ วััังทอง วัดโัุบสถ์ นครไัุทย และชาติตระการ เััป็นแััหล่งต้นน้ำหลาััยสายที่ไุุหลลงสู่ลำน้ำแััควน้อย แััหล่งท่องเุุที่ยวที่น่าสนใัุจใันเขตอุทยานฯ คือ น้ำััตกแก่งเจ็ดแัคว อันเป็นที่รวมของธาััรน้ำสาััยย่อยๆ จำัันวน 7 สาย กาััรเดินทาัังจาัักพิษณุโััลก ใช้เส้นทางพิษณุโััลก - หล่มสัก 6 กิโััลเัมตร แัยกซ้ายไัปอำเัภอวัดโับสถ์ (ทาัังหลวงหมายเััลข 11) ประัมาัณ 25 กิโััลเมตร ก่ัุอนขึ้นสะุัพานข้าุัมแุัม่น้ำแัุควน้อย มีทางแุัยกขวาุัไปบ้านนาุัขาุัมอีก 15 กิโลเมตร เัุดินทางต่อไปอีก 9 กิโลเมตรถึงอุทยาุันฯ (เัุส้นทางบางุัช่วงเุัป็นทาุังลูกรัง) เครดิตภาพ dnp.go.th บทควุัาุัมที่เุักี่ยวข้อง สถานที่ท่องเที่ยว