10/06/2010

NEXT POST
พิพิธภัณฑ์พธำมรงค์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน เมืองสงขลา พิพิธภัณฑ์พธำมรงค์ (พะธำมะรง) ก่อสร้างเมื่อ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2530 เปิดเมื่อ 4 กันยายน พ.ศ. 2532 งบประมาณ 736,039.26 บาท โดยนาย พิศาล มูลศาสตร์สาทร เดิมเคยเป็นที่พักของรองอำมาตย์โทขุนวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์) ซึ่งเป็นบิดาของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พิพิธภัณฑ์พธำมรงค์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยล้วนๆ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นการจำลองสถานที่เกิดของ อดีตนายกรัฐมนตรีที่ 16 ของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เปิดให้บริการเข้าชมทุกวันเวลา เว้นวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ในเวลา 08.30-16.00 นาฬิกา ตั้งอยู่เลขที่ ถนนจะนะ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา 90000 ติดกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา ตั้ง อยู่ที่ถนนจะนะใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา...
PREVIOUS POST
สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติศรีพังงา อุทยานแห่งชาติศรีพังงา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ อยู่ในเขตอำเภอคุระบุรี และอำเภอตะกั่วป่า ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เทือกเขานมสาว เนื้อที่ 153,800 ไร่ เป็นประเภทป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้ที่สำคัญ เช่น ไม้ยาง ตะเคียนทอง ปาล์ม กระพ้อหนู ยังสามารถพบสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น สมเสร็จ เลียงผา เก้ง นกเงือก ประกาศเป็นอุทยานเมื่อ 16 เมษายน 2531 ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ใน ต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2529 ราษฎรอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาได้เสนอผ่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายบรม ต้นเถียร) ให้ทางราชการจัดตั้งพื้นที่บริเวณน้ำตกตำหนัง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นน้ำ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2529 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม...